Evropský výzkumný projekt PROFORM

 


Spoleenost EXIMET TRAFO, spol. s r.o. je elenem mezinárodního konsorcia, které od listopadu 2006 oeší ambiciózní výzkumný projekt nazvaný PROFORM. Jde o etyoletý projekt s rozpoetem 10,1 miliónu Euro, na který 60 % poispívá Evropské komise v rámci Rámcového programu EU na podporu výzkumu a technologického rozvoje (FP6) a jeho priority Nanotechnologie a nanovidy, inteligetntní multifunkení materiály a nové výrobní procesy a zaoízení.

Konsorcium partneru

Do projektu, koordinovaném renomovaným španilským výzkumným a technologickým centrem Labein, je zapojeno dalších 23 partneru ze 6 zemí-ER, Francie, Itálie, Nimecka, Polska a Španilska. Jak je patrné ze schématu, konsorcium zahrnuje výzkumné organizace (Labein, Laser Zentrum Hannover, Centre d´Ingéniere de Recherche et Transfert de l´ESSTIN, Inasmet, Robotiker), univerzity- Mondragon Goi Eskola Politeknikoa a Technische Universitaet Darmstadt, výrobce zaoízení (Ingemat, Onapres, Numalliance, Gasparini), komponent (GBN Profili Speciali) i velkých prumyslových celku (Gestamp Poland, Dura Automotive),poeetnou skupinu menších firem, poevážni výrobcu pomocných zaoízení (Actarus, Antec, EXIMET TRAFO, Laser Automation, AXYAL, Filzek Tribotech, T.T. Ferioli&Gianotti/divize Genta-Platit, Data-M), které v projektu plní díleí vývojové úkoly, jakož i koncové uživatele, jimiž jsou automobilky Fiat a Daimler Chrysler.

Struktura konsorcia:

Úloha spoleenosti EXIMET TRAFO, spol. s r.o.

EXIMET TRAFO, spol. s r.o. je jedním ze 14 podniku malé a stoední velikosti, které jsou do projektu zapojeny.

Vzhledem ke svým zkušenostem a silnému vývojovému zázemí je firma v projektu povioena vývojem, odzkoušením a výrobou speciálních ultravodivých cívek.

Na úspišném zapojení firmy EXIMET TRAFO, spol. s r.o. do integrovaného projektu PROFORM se podílela konzultaení spoleenost Inova Pro, s.r.o.. Tento poíklad spolupráce vyhodnotila Evropská komise jako „best practice“.

Zamioení projektu

Cílem projektu PROFORM je vyvinout nový výrobní postup tváoení profilu ureených na výrobu automobilu. Tento systém má podstatni zkrátit dobu výroby a snížit náklady poi výrobi sofistikovaných soueástek do automobilových podvozku a karosérií. Koncept je založený na integraci toí pokrokových zpusobu tváoení, a sice tváoení profilu mezi válci, laserového tváoení a elektromagnetického tváoení.

Schéma výrobního konceptu:

Poínosy projektu

Na výzkum, vývoj a inovace, založené na trojici tváoecích procesu a na simulaci engineeringu pro integrovanou výrobu, naváže odzkoušení konceptu na prumyslových prototypech a také funkení a nákladové analýzy, které vymezí jeho efektivní užití postupu v prumyslové praxi.

Úspišné dokoneení projektu PROFORM bude mít nejen velký hospodáoský poínos, ale též pozitivní dopad na životní prostoedí. Nový postup má zlevnit výrobu uvedených autodílu o 10 až 30 %, snížit hmotnost vozu, což umožní snížit spotoebu paliva a zajistí bezpeenijší a spolehlivijší provoz aut.

Díleí cíle projektu

K úspišnému vyoešení projektu budou vyvinuty:

 • flexibilní technologie valivého tváoení ureená k výrobi sofistikovaných soueástek do automobilu
 • efektivní technologie elektromagnetického tváoení využívající nejnovijší poznatky v oblasti nanomateriálu a multifunkeních materiálu
 • efektivní technologie laserového tváoení ureená k výrobi karosérií z dílu vzniklých válcovým tváoením
 • simultánní strategie engineeringu
 • vymezení životaschopnosti nového konceptu výroby karosérií v automobilovém prumyslu

Schéma procesu valivého tváoení:

Koncept „flexibilního podstavce“

Prototypy profilu vyrobené novou technologií flexibilního valivého tváoení

Videcké a technologické cíle projektu a poístup k jejich oešení

K úspišnému vyoešení projektu je potoeba vyvinout:

 • experimentální platformu na výrobu nekonstantních profilu metodami válcového tváoení (flexible roll forming line)
 • integrovat laserové techniky do flexibilní linky válcového tváoení
 • integrovat nekontinuální tváoecí postupy do kontinuálních postupu válcového tváoení
 • adaptovat technologie válcového tváoení pro výrobu nových materiálu jako jsou laminované plechy (ocelové, hliníkové) a laminované kompozity (nikolikavrstvé plechy)
 • vyvinout cívky z ultra vodivých materiálu ke snížení elektrického odporu poi elektromagnetickém tváoení
 • epoxidové pryskyoice zesílených nanotechnologií k zalévání cívek pro EMF
 • povlaky/filmy/lamináty, které zesílí elektrickou vodivost oceli
 • vysoce odolné nástroje pro elektromagnetické tváoení
 • efektivní platformu elektromagnetického tváoení
 • poeminu elektromagnetického tváoení vhodného pro ocel prostoednictvím úeinné platformy elektromagnetického tváoení a/nebo zvýšení vodivosti oceli
 • laserové buoky pro procesy laserového tváoení v trojrozmirném prostoru a válcové tváoení za pomoci laseru
 • úeinnou platformu laserového tváoení, která využívá zaoízení laserového tváoení spoleenosti Laser Zentrum Hannover
 • experimentální platformu spojující toi zmíniné pokrokové technologie
 • strategii numerické simulace

Další informace o projektu na: www.proform-ip.org
 

Zeptejte se:

Jméno:

E-mail:

Dotaz:

home | 
kontakt | 
mapa webu  
Počítadlo.cz